Η Διοίκηση της WORTH Ε.Π.Ε. δεσμεύεται:

 • Στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών σε κάθε συναλλαγή τους με την εταιρεία.
 • Στη συνεχή βελτίωση του συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων.
 • Ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω των συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας.
 • Επαγρύπνηση των εργαζομένων και συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία και την προστασία της φήμης της εταιρίας.
 • Στην νομότυπη και άρτια λειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση

οτιδήποτε αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της

 • Στην εξασφάλιση ότι η πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και οι στόχοι της καθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με το πλαίσιο και τη στρατηγική διεύθυνση της Εταιρείας.
 • Συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

 

Στα παραπάνω πλαίσια, η WORTH Ε.Π.Ε. στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση απλών και ευέλικτων διαδικασιών λειτουργίας
 • στην διασφάλιση των μεθόδων εργασίας.
 • στη διασφάλιση της σταθερότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης πρόληψης και εντοπισμού τυχών προβλημάτων δωροδοκίας.
 • στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών της εταιρείας.

 

 

Είναι πεποίθηση  της WORTH Ε.Π.Ε. ότι η εφαρμογή του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας  κατά το διεθνές πρότυπο EΛΟΤ 37001:2017 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Καταπολέμησης της Δωροδοκίας  στην επιχείρηση επιτυγχάνεται με την άρτια οργάνωση της εταιρείας καθώς και με την ανάλυση, καταγραφή, θεσμοθέτηση, και εφαρμογή σαφών διαδικασιών λειτουργίας οι οποίες ακολουθούνται πιστά από όλους, μέχρι να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ