Πιστοποιήσεις

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας, έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος εκφράζει την κουλτούρα και τη δέσμευση μας για την απόλυτη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, την Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας και το Περιβάλλον και την επίτευξη τους, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσής μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και της Περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
ΕΛΟΤ ISO 37001:2017
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018